2

Nieuwe Arbowet

Per 01-07-2017 is de Arbowet aangepast. Daarbij staat preventie centraal en wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, waaronder de OR of MR, bij de arbodienstverlening vergroot. De adviesrol van de bedrijfsarts wordt aangescherpt en er is een duidelijkere rol van de preventiemedewerker. Het basiscontract tussen de arbodienstverlener en de werkgever bevat minimumeisen, inclusief klachtenprocedure, second opinion en open spreekuur. Er is door het Zelfstandige Bedrijfsgeneeskundig Genootschap (ZBG), waar ik lid van ben, al een nieuw contract opgesteld dat aan alle wettelijk vereisten voldoet. In de komende maanden zal ik met al mijn huidige klanten dit als aanvulling op het bestaande contract overeenkomen.

Comments are closed