Modernisering Ziektewet en eigenrisicodragerschap ZW in 2014

Door de Modernisering Ziektewet gaan werkgevers vanaf 1 januari 2014 via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) aan flexwerkers. Flexwerkers zijn:

  • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden
  • werknemers die ziek uit dienst gaan
  • werknemer die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking)

ZW-uitkeringen die vanaf 2012 aan flexwerkers zijn uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 doorbelast in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: